Vizsgára bocsátás feltétele

Vizsgára kizárólag az bocsátható, aki az alkotmányjogi gyakorlatot eredményesen („megfelelt” minősítéssel) teljesítette. A gyakorlat teljesítésének feltételeit a szemináriumvezető határozza meg az első órán.

A vizsga anyaga

A vizsgán számon kérhető tananyagot a tanszék a vizsgaidőszak előtti harmadik hét végéig véglegesíti. A vizsgakövetelményeket honlapunkon (www.alkjog.elte.hu) tesszük közzé (bal oldali gyorslinkek között: „Vizsgakövetelmények” menüpontban). Tájékoztató jelleggel a tanszék a félév elején közzétett Szemináriumi feladatgyűjtemény elnevezésű oktatási segédanyagban valamennyi témakör vonatkozásában kijelöli a számonkérés alapját képező joganyagot, kulcsfogalmakat és szakirodalmat.

A vizsga menete

A vizsga írásbeli és két részből áll.

A vizsga első részében egy tesztet kell kitölteni, amely a tárgyi tudás számonkérésére irányul. E vizsgarész anyagát az előre megadott jogi dokumentumok kijelölt rendelkezései, a kijelölt tankönyvi részek, valamint az előadáson elhangzottak képezik. A teszt megírására 30 perc áll rendelkezésre, és azon 40 pont szerezhető.

A vizsga második részében a gyakorlatokon feldolgozott témaköröket érintő két jogesetet kell megoldani. A jogesetek megoldásához a vizsgázók használhatják a vizsgára magukkal hozott jegyzeteiket, jogforrásokat és tankönyveket. A jogesetek kidolgozására 75 perc áll rendelkezésre, és azon szintén 40 pont (jogesetenként 20-20 pont) szerezhető.

A vizsga eredményes teljesítésének feltétele, hogy a hallgató a vizsgának mind az első, mind pedig a második részében megszerezze az elérhető pontszámok több mint felét. Az elégséges érdemjegyhez tehát a teszten és a jogeseteken külön-külön el kell érni legalább 20,5 pontot.

Vizsgaidőpontok és vizsgajelentkezés

Tanszékünk három vizsgaidőpontot hirdet. A vizsgaidőpontokat a szabályzatnak megfelelően a vizsgaidőszak kezdete előtti harmadik hét végéig tesszük közzé [HKR 70. § (2) bek.]. A három vizsgaalkalomból a harmadik kizárólag utóvizsga, amelyre kizárólag azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik vagy az első vagy a második vizsgaidőpontban sikertelenül vizsgáztak (vagyis elégtelen érdemjegyet szereztek).

Utóvizsga

Az első utóvizsgát írásban kell teljesíteni. Mindazok tehát, akik a tárgyat teljesíteni kívánják, de az első vagy a második vizsgaalkalmon eredménytelenül szerepeltek, kötelesek a harmadik írásbeli alkalmon megkísérelni a vizsga abszolválását.

Két elégtelen érdemjegy megszerzése után a harmadik vizsgára kerülhet sor. A harmadik vizsga szóban zajlik. A szóbeli utóvizsga – az írásbeli vizsga szerkezetéhez igazodóan –  két részből áll. A hallgatónak először a tananyag különböző témaköreiből húzott kérdések alapján az írásbeli vizsga első részének teljesítéséhez kijelöltek ismeretéről kell számot adnia. Ezt követően, feltéve, hogy a hallgató a vizsga első részét sikeresen teljesítette, a szükséges jogforrások birtokában egy jogesetet kell megoldani.

Javítóvizsga

Javítóvizsgára az jelentkezhet, aki az írásbeli vizsgát eredményesen (minimum elégséges érdemjeggyel) teljesítette, és kísérletet tenne a jobb érdemjegy megszerzésére. Javítóvizsga írásban és szóban egyaránt történhet. Amennyiben a hallgató az utóvizsgák hetében kísérli meg a javítóvizsgát, vizsgája szóbeli. A javítóvizsga csupán egy részből áll: a hallgatónak két komplex jogesetet kell megoldania két különböző témakörből.

Dolgozatok javítása és eredmények rögzítése

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a vizsga második részében kidolgozott jogesetek megoldását a tanszék csak akkor értékeli, ha a hallgató a vizsga első részében megszerezte az elérhető pontszám több mint felét.

A vizsgadolgozatok javítására a szabályzat értelmében 8 munkanap áll az oktatók rendelkezésére [HKR 67. § (3) bek.]. A tanszék a hallgatók tájékoztatása érdekében honlapján közzéteszi az eredmények rögzítésének és a betekintés várható időpontját.

Betekintés az írásbeli dolgozatba

Saját vizsgadolgozatába bármely hallgató betekinthet az arra kijelölt központi betekintési időpontokon. A betekintésre a szabályzat alapján a vizsgaeredmény közlését követő egy héten belül kerül sor [HKR 69. § (2) bek.]. A betekintés pontos időpontjáról a tanszék honlapján tájékozódhatnak. Egyedi betekintésre csak igazolás mellett, nyomós okból, a tanszékvezető engedélye alapján kerülhet sor.

A betekintésen a hallgató a megadott javítókulcs, illetve a tananyagként kijelölt források alapján a javítás felülvizsgálatát kérheti a tanszékvezetőtől.