Alkotmányosság és emberi jogok

Csütörtök 11.00-14.00

A tantárgy oktatói:

 • Somody Bernadette egyetemi adjunktus
 • Pásztor Emese egyetemi tanársegéd
 • Kollarics Flóra mb. oktató

Kurzusfelelős oktató:

 • Kukorelli István tanszékvezető egyetemi tanár

Kötelező tananyag:

 • Tankönyv: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette (szerk.): Alkotmányos alapok (Budapest, 2012, HVG-Orac) kijelölt részei
 • Magyarország Alaptörvénye, az órákon feladott jogszabályi rendelkezések, alkotmánybírósági határozatok és bírói döntések
 • az előadáson elhangzottak és az irodalom kötelezőként megjelölt egyes részei

Irodalom:

 • Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila: Emberi jogok, Osiris, Budapest, 2008.
 • Kukorelli István (szerk.) Alkotmánytan I. Osiris, Budapest, 2007.
 • Kovács Kriszta: Az egyenlőség felé. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések, L’Harmattan, 2012.
 • Kovács Kriszta: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az uniós jog szerepe az alapjogi ítélkezésben in: Somody Bernadette (szerk.) Alapjogi bíráskodás – alapjogok az ítélkezésben, Budapest, 2013, L’Harmattan, 149-165. o.
 • Sajó András: A szólásszabadság kézikönyve, MTA ÁJI-KJK, 2005.
 • Sajó András: Önkorlátozó hatalom, KJK-MTA ÁJI, 1995.
 • Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon, Osiris, Budapest, 2001.
 • Somody Bernadette: Az ombudsman típusú jogvédelem, Eötvös Kiadó, Budapest, 2011.
 • Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról, Osiris, Budapest, 2009.
 • Tóth Gábor Attila: A jogok törvénye. Értekezések az alkotmányos szabadságról, Gondolat, Budapest, 2014.

Előadástematika:

szeptember 14. Bevezetés. Alkotmány, alkotmányosság, alkotmánymódosítás

TK. 11-21. o.

Ajánlott: Sajó I. Fejezet

szeptember 21. Demokratikus hatalomgyakorlás: demokrácia és népszuverenitás

TK. 38-65. o. és 240-243. o.

Ajánlott: Sajó II. fejezet, Sólyom 739-753.

Tóth G. A.: Túl a szövegen, 151-160. o.

szeptember 28. A jogállamiság. Jogforrások az alkotmányos rendszerben

TK. 25-33. o.

Ajánlott: Sajó 257-270. O,. Tóth G. A.: Túl a szövegen, 147-151. o.

október 5. Hatalommegosztás, hatalomkorlátozás. A kormányzati rendszerek főbb modelljei

TK. 69-79. o.

Ajánlott: Sajó III. fejezet, Sólyom 721-739. o., 756-783. o., 409-441. o.

október 12. Az alapjogok általános kérdései, rendszere és korlátozása

TK. 169-172. o.

Ajánlott: Halmai G. – Tóth G. A. in Halmai-TGA, 25-135. o.

október 19. Az alapjogok védelmének rendszere. A bírói és az ombudsmani jogvédelem

TK. 173-178. o., 119-150. o., az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény előadásanyaggal érintett rendelkezései

Ajánlott: Sajó, 281-319. o. : Tóth G. A.: Túl a szövegen. Somody: Az ombudsman típusú jogvédelem

október 26. Az emberi jogok európai védelmének rendszere

Ajánlott: Kardos Gábor in Halmai-TGA, 137-190. o.

Kovács K.: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye… 149-165. o.

november 9. Emberi méltóság, az élethez való jog

TK. 178-188. o.

Ajánlott: Tóth Gábor Attila: A jogok törvénye, 81-127.

november 16. Az egyenlőség elve és a diszkrimináció tilalma

TK. 189-197. o.

Ajánlott: Kovács K.: Az egyenlőség felé… 2, 4. fejezet

november 23. A személyi szabadság és biztonság. A tisztességes eljáráshoz való jog.

Tóth Gábor Attila: A jogok törvénye, 128-182. o. TK. 244-249. o.

november 30. A véleménynyilvánítás szabadsága. Szólás- és sajtószabadság

TK. 217-221. o.

Ajánlott: Sajó András: A szólásszabadság kézikönyve. Halmai in Halmai-TGA, 423-489. o.

december 7. A gyülekezés és az egyesülés szabadsága. Az információszabadság.

TK.  222-239. o.

Ajánlott: Halmai in Halmai-TGA, 489-527., a Fundamentum folyóirat gyülekezési szabadságról szóló 2007/1. száma

december 14. Konzultáció