ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

 1. Az alapjogok eszmetörténete: a természetjogi gondolkodás és a szerződéses elméletek, az angol jognyilatkozatok és bírói ítéletek, a deklarációk
 2. Az alapjogok tételes joggá válása. Az alapjogok történetének második világháború utáni fejleményei
 3. Az alapjogok magyarországi története
 4. Az alapjogok forrásai
 5. Az alapjogok rendszere
 6. Az alapjogok alanyi jogi jellege; az állam intézményvédelmi kötelezettsége
 7. Az alapjogok korlátozása
 8. Az alapjogok alanyai. Jog- és cselekvőképesség az alkotmányjogban
 9. Az egyenjogúság történeti és fogalmi alapjai
 10. Az egyenjogúság a magyar alkotmányjogban
 11. A diszkriminációtilalom egyes területei
 12. A halálbüntetés és eltörlése. Az élet elvételének egyéb esetei
 13. A magzati élet védelme
 14. Jog a halálhoz: az eutanázia
 15. Az emberi méltósághoz való jog
 16. A személyes szabadság és biztonság
 17. A mozgásszabadság és a tartózkodási hely szabad megválasztása
 18. A migrációs jogok alkotmányos alapja
 19. A megfelelő vagy tisztességes eljáráshoz való jog
 20. A jó hírnévhez való jog
 21. A magánlakás sérthetetlensége
 22. A magántitok védelme
 23. A személyes adatok védelme – az információs önrendelkezési jog
 24. Az állam és az egyház viszonya – a szekularizáció történelmi irányai
 25. A lelkiismereti és vallásszabadság a hatályos szabályozásának alapjai
 26. A véleménynyilvánítás szabadsága; a véleménynyilvánítás határai
 27. A (nyomtatott) sajtó szabadsága
 28. Médiumspecifikus szabályozás: az elektronikus médiumok
 29. Az egyesülési jog. Az egyesületek és társadalmi szervezetek
 30. A politikai pártok alkotmányos helyzete
 31. A gyülekezési jog
 32. A közérdekű információhoz való jog, a közérdekű adatok megismerésének korlátai
 33. A közügyekben való részvétel joga; a közhivatal viseléséhez való jog
 34. A kérelmezési és panaszjog
 35. A tulajdonhoz való jog: a magyar alkotmányi szabályozás; a tulajdon alkotmányjogi fogalma és védelme
 36. A vállalkozáshoz való alkotmányos jog és a gazdasági verseny szabadsága
 37. A szociális állam
 38. Az egészséghez és a szociális biztonsághoz való jog
 39. A munkához való jog
 40. A szakszervezeti szervezkedés joga. A sztrájkjog
 41. A művelődéshez való jog: közoktatás és felsőoktatás
 42. A tudományos és művészeti élet szabadsága
 43. A házasság és a család védelme, a családhoz kapcsolódó alkotmányos jogok
 44. A környezethez való jog
 45. A betegjogok
 46. A fogyatékosok jogai
 47. A gyermekek jogai és az ifjúság védelme
 48. Az állampolgárok kötelességei
 49. Az alapjogok Alkotmánybíróság általi védelme
 50. A rendesbíróságok szerepe az alapjogok védelmében
 51. Az ombudsmani jogvédelem
 52. Az alapjogok nemzetközi védelme. Az alapjogok az Európai Unióban

Figyelem! A számonkérés a tankönyv fejezetein túl az ott hivatkozott jogszabályokra, az Alkotmánybírósági határozatokra, valamint az előadások anyagára egyaránt kiterjed.


JOGFORRÁS-LISTA

I. Jogszabályok

 • Az Alkotmány tananyaghoz kapcsolódó rendelkezései, így különösen 2-4. §; 8-18. §; XII. fejezet.
 • 1976. évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről
 • 1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 15-23. §
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról
 • 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 9-12. §; 32. §; 41. §; 109-110. §; 123. §; 132. §; 139-140. §
 • 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
 • 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról
 • 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról
 • 1989. évi VII. törvény a sztrájkról

II. Alkotmánybírósági határozatok

 • 8/1990. (IV. 23.) AB határozat
 • 23/1990. (XI. 31.) AB határozat
 • 15/1991. (IV. 13.) AB határozat
 • 64/1991. (XII. 17.) AB határozat
 • 30/1992. (V. 26.) AB határozat
 • 37/1992. (VI. 10.) AB határozat
 • 4/1993. (II. 12.) AB határozat
 • 64/1993. (XII. 22.) AB határozat
 • 21/1994. (IV. 16.) AB határozat
 • 28/1994. (V. 20.) AB határozat
 • 36/1994. (VI. 24.) AB határozat
 • 14/1995. (III. 13.) AB határozat
 • 21/1996. (V. 17.) AB határozat
 • 48/1998. (XI. 23.) AB határozat
 • 6/2001. (III. 14.) AB határozat
 • 55/2001. (XI. 29.) AB határozat
 • 22/2003. (IV. 28.) AB határozat
 • 75/2008. (V. 29.) AB határozat

A fentiek mellett a tankönyvben, az előadáson és a szemináriumon hivatkozott valamennyi jogszabályi rendelkezés és alkotmánybírósági határozat a vizsga anyagát képezi!

Budapest, 2011. március