Az évfolyamdolgozat-írásra vonatkozó szabályzati előírásokat a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 230. §-a, a szakdolgozatírásra vonatkozó szabályokat a HKR 76. §-a, illetve a 237. § tartalmazza. A dolgozatok leadásának határidejéről a mindenkori tanrendből tájékozódhatnak. A leadáshoz szükséges, a konzultációkat igazoló nyomtatványok a kari honlapról tölthetők le.

Témaválasztás és -jóváhagyás

A tanszék oktatói az alkotmányelmélet és az alkotmányjog területének széles spektrumán kínálnak konzultációs lehetőséget. Az évfolyam- és szakdolgozat témájának meghatározása alapvetően a hallgató szabadságában áll, ugyanakkor a témaválasztást a – hallgató által szabadon választott – konzulens oktatónak, szakdolgozat esetén pedig a tanszékvezetőnek is – az erre a célra készített formanyomtatvány aláírásával – előzetesen jóvá kell hagynia. A jóváhagyás határideje évfolyamdolgozat esetén a szorgalmi időszak negyedik hete, szakdolgozatírás esetén – a HKR-ben rögzítettek szerint – a záróvizsga-időszak kezdetét megelőző 12. hónap utolsó napja.

Tudományos követelmények

Az évfolyam- és szakdolgozat hivatkozási rendszere (lábjegyzetelése), nyelvezete, stílusa meg kell, hogy feleljen a tudományos dolgozatírás általános formai és tartalmi követelményeinek. A tudományos hivatkozások útmutatója ITT megtekinthető.

A hallgatói munka jogtisztaságát az évfolyam- és szakdolgozatok bírálói – plágiumkereső szoftverrel és más technikákkal – minden alkalommal ellenőrzik. Az ezzel kapcsolatos szabályokat, valamint azok megsértésének szankcióit a HKR 74/A-74/C. §-ai tartalmazzák.

A szakdolgozatvédés menete

A szakdolgozatot a hallgatónak háromtagú bizottság előtt, szóban kell megvédenie. A bizottság az elnökből, a konzulens oktatóból, valamint a bírálatra felkért oktatóból áll. A védés pontos időpontjáról a tanszék e-mailben, illetve telefonon – legkésőbb két héttel a védést megelőzően – értesíti a hallgatót.

A védést követően a bizottság szóban értékeli a hallgató teljesítményét, és azt ötfokozatú érdemjeggyel minősíti. A szakdolgozat írásbeli értékelését – a szakdolgozat részeként – a Tanulmányi Hivatal őrzi.

Az OTDK-n vagy más jeles szakmai versenyen fődíjat vagy első díjat nyert dolgozatot az oktatási dékánhelyettes – a tanszékvezető javaslatára – külön bírálat nélkül jeles minősítéssel elfogadhatja, ha az megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeknek.