Tájékoztatjuk az Erasmus programban részt vett hallgatókat, hogy a jelen Erasmus vizsgaidőszakban a tanszék az alábbi két vizsgaidőpontot jelölte ki:
 • szept. 22. (péntek) 9:30
 • szept. 27. (szerda) 11:30

Az érintett hallgatókat kérjük, hogy a somodyb@ajk.elte.hu e-mail címen jelentkezzenek.

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT AZ ALKOTMÁNYJOGI TANSZÉKRE
a 2017/2018. tanévre

Az Alkotmányjogi Tanszék ezúton pályázatot hirdet az alkotmányjog iránt érdeklődő hallgatók számára, akik részt kívánnak venni a tanszék kutatómunkájában, valamint oktatás- és tudományszervezési tevékenységében.

A demonstrátori megbízás célját és tartalmát, valamint a pályázat benyújtásának általános feltételeit a demonstrátorok megbízásáról szóló 2/2010. (XII.15.) sz. dékáni utasítás tartalmazza. Ezek szerint demonstrátori megbízásra az a hallgató pályázhat, aki

 • nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a Magyar alkotmány- és jogtörténet, illetve a Római jog alapvizsgákat eredményesen teljesítette,
 • a megelőző két szemeszterének tanulmányi ösztöndíjfizetés alapjául szolgáló átlaga legalább jó rendű, valamint
 • a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időt még nem merítette ki. [1. § (2) bek.]

A pályázat részeként a következő dokumentumokat kell benyújtani:

 • demonstrátori pályázati űrlapot,
 • önéletrajzot,
 • motivációs levelet,
 • egy tanszéki oktató ajánlását,
 • a pályázat beadását megelőző két szemeszter tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumot – Neptunból nyomtatva.

A pályázók az önéletrajzukban külön részben térjenek ki az alábbiakra:

 • az Alkotmányjog tárgyból eddig szerzett kollokviumi érdemjegyek,
 • az Alkotmányjogi Tanszék által oktatott milyen alternatív, illetve fakultatív kurzusokat teljesítettek és milyen eredménnyel,
 • készítettek-e alkotmányjogi tárgyú évfolyamdolgozatot (cím, konzulens, érdemjegy),
 • az alkotmányjogi tudományos diákkör (Közjogi Kör, Alapjogi TDK) szakmai és szervező tevékenységében való részvétel,
 • más egyetemi vagy egyetemen kívüli alkotmányjoghoz kapcsolódó szakmai tevékenység, teljesítmény.

A pályázatot a dékán úrhoz címezve az Alkotmányjogi Tanszéken kell benyújtani.

A pályázat leadási határideje: 2017. szeptember 18.

A pályázókat a tanszékvezető által létrehozott bizottság szakmai beszélgetésen hallgatja meg, melynek időpontja: 2017. szeptember 22. (péntek), 9 óra

Budapest, 2017. szeptember 5.

Alkotmányjogi Tanszék

Tisztelt NAPPALI Tagozatos Hallgatók!

Utóvizsgára azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik az írásbeli vizsgaalkalmakon legalább két elégtelen érdemjegyet szereztek. A szóbeli utóvizsga – az írásbeli vizsga szerkezetéhez igazodóan - két részből áll. A hallgatónak először a tananyag különböző témaköreiből húzott kérdések alapján az írásbeli vizsga első részének teljesítéséhez kijelölt vizsgaanyag ismeretéről kell számot adnia. Ezt követően, feltéve, hogy a hallgató a vizsga első részét megfelelően teljesítette, a szükséges jogforrások birtokában egy jogesetet kell megoldani a szeminarizált témakörök egyikéből.

Javítóvizsgára azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik legalább egy írásbeli vizsgát eredményesen (minimum elégséges érdemjeggyel) teljesítettek. A javítóvizsga csupán egy részből áll: tételkérdés húzása itt nem történik, ellenben két komplex jogesetet kell megoldani két különböző témakörből.

Az utó- és javítóvizsgán a jogesetek megoldásához szükséges jogforrásokat és tankönyveket a hallgatók maguk biztosítják. A szóbeli vizsgán is csak nyomtatott, nem jegyzetelt jogforrás és tankönyv használható. A Tanszék fenntartja a jogot arra, hogy az alkalmazni kívánt segédeszközöket átvizsgálja abból a szempontból, hogy azok nem tartalmaznak-e nem megengedett jegyzeteket.

Mind a minimumkérdések, mind a jogeset kidolgozására felkészülési idő áll rendelkezésre.

Az utóvizsgák bizottság előtt zajlanak.

Tisztelt LEVELEZŐ Tagozatos Hallgatók!

A szóbeli utóvizsgán kihúzott kérdések alapján az írásbeli vizsgára kijelölt tananyag ismeretéről kell számot adni. A kérdések kidolgozására felkészülési idő áll rendelkezésre. Azok a hallgatók, akik a félévben már kétszer vizsgáztak sikertelenül, a harmadik alkalommal bizottság előtt vizsgáznak.

Budapest, 2017.június 29.

Kedves Kollégák!

A június 22-én írt dolgozatokba a tanszék 2017. június 28-án (szerdán) 13.00 és 14.00 óra között nyit lehetőséget betekintésre, a nappali és levelező tagozatos hallgatók számára egyaránt.

A betekintésen mindenki csak a saját dolgozatát jogosult megtekinteni. Más dolgozatának megtekintését csak írásbeli meghatalmazás esetén áll módunkban biztosítani. A betekintés helyszíne az Alkotmányjogi Tanszék.

Az eredmények és ponthatárok a bal oldali VIZSGAEREDMÉNYEK menüpontban olvashatók.

Alkotmányjogi Tanszék

Tisztelt Kollégák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy tanszékünk valamennyi kötelező tárgy vonatkozásában közzétette a 2016/17. tanév tavaszi vizsgaidőszakában esedékes vizsgák követelményrendszerét. A követelmények a baloldali linksor “Vizsgakövetelmények” menüpontban tekinthetők meg.

Budapest, 2017. április 18.

Alkotmányjogi Tanszék